another story

[ N4 Grammar ] 〜んです

ndesu

 

 

 

 

 

 

 

 

「〜んです」 ဂ်ပန္လုိ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ထူးျခားတဲ႔အေျခအေနနွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ႔ သူတို႔ေလ႔လာသံုးသပ္ထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ရိုးရွင္းစြာ ျပန္လည္အစီရင္ခံ တင္ျပဖုိ႔ရန္ျဖစ္တယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္ယူခဲ႔ၿ႔ပီးတဲ႔ စကားေျပာျခင္းရဲ႕ နည္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီသင္ခန္းစာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခုကို သင္ရမယ္. အရာဝတၱဳေတြကို ရွင္းျပတဲ႔ အရာေတြေပါ႔.. အစီအရင္ခံစားတစ္ခုက အခ်က္အလက္ေတြတစ္ခုရဲ႕ သီးသန္႔ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ သင္က အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခုအတြက္ ေနာက္က်ေနတဲ႔အခ်ိန္ ဂ်ပန္လုိ ဘာျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သလဲဆိုတာ バスが来ませんでした ဝါက်လုိမ်ိဳး သင္က ျပန္လည္အစီအရင္ခံၿပီး တင္ျပနုိင္တယ္။ ဒီဝါက်မွာ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ တကယ္ေတာင္းပန္တဲ႔ အသံအေနအထားမ်ိဳးမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင္႔လည္းဆိုေတာ႔ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ရွင္းျပဖို႔ရန္ မေတာင္းဆိုထားလို႔ပါပဲ။ သင္က သင္႔ရဲ႕ေနာက္က်မွုအတြက္ ခြင္႔ျပဳခ်က္တစ္ခုလို ဘတ္စ္ကားက အခ်ိန္မွီ မေမာင္းဘူးဆိုတဲ႔ အရာကို တင္ျပခ်င္ရင္၊ သင္က ရွင္းျပျခင္းနဲ႔ပါတ္သက္တဲ႔ စကားေျပာျခင္းခံစားပံု သို႔ ရွင္းျပျခင္းပါတဲ႔ အေျခအေနနဲ႔ ဒီလိုေျပာနုိင္တယ္။

バスが来なかったんです。 (၄င္းက ျဖစ္ပ်က္သလိုပဲ) ကား က မလာခဲ႔ဘူး။

ရွင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာအရာနွစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခုကေတာ႔ အတည္႔အလင္းမကြယ္မဝွက္ပဲ ဝါက်တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္ ( ဘတ္စ္ကားက မလားဘူး)။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ ၄င္းအားျဖင္႔ အဓိပၸါယ္သက္ဝင္တာ သို႔ ရွင္းျပျခင္းခံရတာျဖစ္တယ္။ ( သင္က အခ်ိန္းအခ်က္တစ္ခုအတြက္ ေနာက္က်ေနျခင္းျဖစ္တယ္). ဒီဝါက်ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေဖာ္ျပခ်က္ んです က ဆက္သြယ္မွုတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးတယ္.. ဝါကက ဘာေျပာသလည္းဆိုတာနဲ႔ ဝါက ဘာအတြက္ျဖစ္ပ်က္သလဲဆိုတဲ႔ နွစ္ခုအျခားကို ဆက္သြယ္ေပးတယ္..နွုိင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါ..

あしたテストがあります。 ကၽြန္ေတာ္မွာ မနက္ျဖန္ စာေမးပြဲတစ္ခုရွိတယ္ ( ရိုးရွင္းေသာ ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္းတစ္ခု)

あしたテストがあるんです。 ကၽြန္ေတာ္႔မွာ မနက္ျဖန္ စာေမးပြဲတစ္ခုရွိတယ္ ( ဒါေၾကာင္႔ ဒီညကၽြန္ေတာ္အျပင္မသြားနုိင္ဘူး)

トイレに行きたいです。 ကၽြန္ေတာ္ ေရခ်ိဳးခန္းသြားခ်င္တယ္ ( တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း)

トイレに行きたいんです。 ကၽြန္ေတာ္ေရခ်ိဳးခန္ကို သြားခ်င္တယ္ ( ဒါေၾကာင္႔ေျပာပါ ေရခ်ိဳးခန္း ဘယ္ေနရာမွာရွိသလဲဆုိတာ) んです က အခိုင္အမာေျပာဆုိေဖာ္ျပခ်က္ သို႔ ျပဳလုပ္သူနဲ႔ ျပဳလုပ္သူကိုျဖည္႔စြက္ေပးတဲ႔ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္႔ရဲ႕ အတုိပံုစံၿပီးမွာ လုိက္တယ္။ ေဖာ္ျပခ်က္စာေၾကာင္းက အၿငင္း သို႔ အဟုတ္ဝါကလည္းျဖစ္နုိင္တယ္။ ပစၥဳပၸန္ကာလ သို႔ အတိတ္ကာလလည္းျဖစ္နုိင္တယ္။ んです က ေတာ႔ သူ႔ဟာသူ မေျပာင္းလဲဘူး တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေနတယ္။ အၿငင္းပံုစံအေနနဲ႔လည္း မေဖာ္ျပဘူး သို႔ အတိတ္ပံုစံအေနနဲ႔လည္းမေဖာ္ျပဘူး။ အေရးအသားမွာေတာ႔၊ んです အစား のです ကိုပိုၿပီးရွာေဖြသံုးစြဲၾကတယ္။

成績がよくないんです。 ( ဒီေမးခြန္းကို ျပန္ၿပီး တုန္႔ျပန္ရရင္..သင္က ဘာေၾကာင္႔ အရမ္း ဝမ္းနည္းတဲ႔ပံုေပါက္ေနတာလည္း ) ( ဒီကိစၥနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး) ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ အမွတ္က မေကာင္းဘူး.

試験が終わったんです。 ( သင္႔ကိုျပံဳးျပေနေသာ သူကိုရွင္းျပျခင္း) စာေမးပြဲကၿပီးသြားၿပီ၊ ဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ၿပံဳးေနတာ)

 

な-advective 静かです  静かなんです noun    学生です  学生なんです သင္က んです ကို ရွင္းျပခ်က္ေတြကို ဖိတ္ေခၚတဲ႔ ေမးခြန္းေတြမွာ အသံုးျပဳနိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သင္နဲ႔ စကားေျပာေနေသာသူကိုု ေနာက္ထပ္ရွင္းျပခ်က္ေတြရွင္းျပတဲ႔အခါမွာေပါ႔..

どうして ကဲ႔သို႔ ေသာ ( ဘာေၾကာင္႔လည္း) ေနာက္ၿပီး どうした ကဲ႔သို႔ ေသာ ( ဘာျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သလဲ) စတဲ႔ စကားလံုးေတြကို ေမးခြန္းစကားလံုးေတြနဲ႔အတူတကြမၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ႔၇ွိပါတယ္။

 

Q:どうして彼と別れたんですか? သင္က ဘာေၾကာင္႔ သင္႔ ခ်စ္သူေကာင္ေလးနဲ႔ ကြဲသြားခဲ႔တာလည္း ( သင္ငါ႔ကိုေျပာရမည္) A:彼、ぜんぜんお風呂に入らないんです အိုး သူလား၊ သူဘယ္ေတာ႔မွာ ေရမခ်ိဳးဘူး ( ဒါက လံုေလာက္ေသာ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ ၊ ဟုတ္လား)

 

Q:どうしたんですか? ဘာျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သလဲ ( သင္ၾကည္႔ရတာ ေၾကကြဲေနသလိုပဲ) A:猫が死んだんです ကၽြန္ေတာ္႔ေၾကာင္ေလးဆံုးသြားခဲ႔သည္။ ( ငါဒီေန႔ ဘယ္လုိပံုစံျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ ရွင္းျပသင္႔သည္)

 

ဘာေျပာခဲ႔သည္ဆိုတဲ႔အေပၚမွာ ထပ္ၿပီး အပိုေဝဖန္ခ်က္ သို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးဖုိ႔ရန္ပံ႔ပိုးခ်င္သည္႔အခါ သင္က んです ကိုအသံုးျပဳနုိင္သည္။ A: とてもいい教科書ですね。 သင္သံုးေနတဲ႔ ပံုနိပ္စာအုပ္က တကယ္႔ကိုေကာင္းတဲ႔ ပံုနိပ္စာအုပ္ပဲ.. B:ええ、私の大学の先生が書いたんです。 သင္ေလာင္းမလား၊ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တကၠသိုလ္တုန္းက ပေရာ္ဖက္ဆာေတြက ေရးခဲ႔တာ ( သင္ရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္)